Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus
2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-50 (atsisiųsti).

Formos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-23:

1. Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma (priedas Nr.1).

2. Konfidencialumo įsipareigojimo forma darbuotojams (priedas Nr.2).

3. Informacija apie duomenų tvarkymą (ugdytiniams ir jų atstovams) (priedas Nr. 3).

4. Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams) (priedas Nr. 4).

5. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomės ir visuomenės informavimo apiue įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 5).

6. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis (priedas Nr. 6).

7. Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) (priedas Nr.7).

8. Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams) (priedas Nr.8).

9. Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) (priedas Nr. 9).

10. KInformacija apie duomenų tvarkymą (turto nuomininkams (priedas Nr. 10).

11. Ugdytinio sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 11).
 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio
7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Duomenų sauga“
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 61206177
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO UGDYMO ĮSTAIGOSE
ATŠAUKUS EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ (atsisiųsti)

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

2022 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMAS NR. A-89

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-761 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO
NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO
(atsisiųsti)

 

Informacija!

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė“ nuo 2021 m. rugsėjo 14 d.
(kas 14 dienų) atliekami aplinkos paviršių tyrimai.
Mėginius ima paskirta visuomenės sveikatos biuro specialistė, 
jai talkina įstaigos vaikų maitinimo ir higienos administratorės.

2022 m. sausio 18 d. (paimta 90 mėginių) – vidutinis kiekis VIRUSO RASTAS 1 mėginyje „Drugelių“ grupės rūbinėlėje, 2 mėginiuose „Nykštukų“ grupės  rūbinėlėje, 1 mėginyje miegamajame, 1 mėginyje „Voveriukų“ grupės žaidimų zonoje, 1 mėginyje rūbinėlėje (įtariamas COVID-19 atvejis).
 
Didelis kiekis VIRUSO RASTAS 2 mėginiuose „Voveriukų“ grupės rūbinėlėje ir miegamajame (rasta).

Prašome atidžiau stebėti vaikų ir savo sveikatos būklę, rekomenduojame PGR tyrimą mobiliąjame punkte.
Registruotis tyrimui tel. 1808.

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2021 m. gruodžio 14 d.  įsakymas Nr. V-2841

 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 
„Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valsty bės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2021 m. lapkričio 29 d.  sprendimas Nr. V-2701

 
„Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valsty bės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. lapkričio 12 d.  sprendimas Nr. V-2561

 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. spalio 11 d.  sprendimas Nr. V-2552

 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugois ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. birželio 30 d. sorendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2021 m. lapkričio 10 d.  Nr. SR-4411

 
„Dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. spalio 10 d.  sprendimas Nr. V-2252

 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birelio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir  savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo“
 (atsisiųsti

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. spalio 12 d.  sprendimas Nr. V-2273

 
„Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir

bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ (atsisiųsti

 

 Neformalus vaikų švietimas vykdomas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos


(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr)

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese
(
https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/ ).

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

2021 M. RŪGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMAS NR. A-761

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
(ATSISIŲSTI)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. birželio 30 d. Nr.  sprendimas V-1553

 
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“
(
atsisiųsti)  

 

CORONOVIRUSO situacija Panevėžio mieste nuoroda:
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-apsauga-261/koronavirusas-covid-19-panevezyje.html

 

Dėmėsio tėveliams, mokytojams, įstaigos darbuotojams!!!

Kylant naujojo koronaviruso grėsmei  ir šalyje paskelbus karantiną, daugelis žmonių lieka namuose. Šiuo laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė žmonių būsena, nusiteikimas ir emocinis stabilumas. Psichologė teikia rekomendacijas, kaip šiuo metu palaikyti gerą psichologinę savijautą. Skambinkite ir Jūsų nerimą bandysime išsklaidyti. Psichologės telefono numeris +370 610 35 505 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jums rūpimais ugdymo ir nuotoliunio ugdymo organizavimo klausimais konsultuoja direktorė Jurgita Ožekauskienė, I korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Asčiovienė, II korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Margelienė.
I korpuso tel. (8 45) 433 085, II korpuso tel. (8 45) 431 800 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Direktorė Jurgita Ožekauskienė

 

 „Dėl užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės esant COVID-19“ (atsisiųsti)

 

Įsakymas dėl COVID-19 ligos ekstremaliosios situacijos grupės sudarymo  (atsisiųsti)

Algoritmai (atsisiųsti)

COVID-19 prevencijos priemonių planas (atsisiųsti)

Patvirtinus atvejį įstaigoje COVID-19 veiksmų planas (atsisiųsti)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti)

IU/PU mokytojų, švietimo pagalbos specialistų darbo organizavimas nuotoliniu būdu (tvarkaraščiai) (atsisiųsti)

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Korupcijos prevencijos kontrolės programa (atsisiųsti)

Korupcijos prevencijos 2019-2021 metų priemonių planas (atsisiųsti)

Tėvų mokamo mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas (už 2019 m.)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (atsisiųsti dokumentą)

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcijan 2015-2025 metų programos patvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (atsisiųsti)

Atmintinė (atsisiųti)

Sveikatiados ambasadoriai įstaigoje  pasiūlė vaikams priimti iššūkį  „Tuščia pietų lėkštė“. Vyresniųjų grupių vaikai įsitraukė į šį žaidimą, kurio metu vyko susitarimas, kad visą savaitę (lapkričio 21–25 dienomis) per pietus vaikai viską suvalgo ir lėkštėje nepalieka maisto likučių.   Paskatinimo prizais buvo apdovanoti vaikai, kurie laikėsi žaidimo susitarimų ir tie, kuriems pritrūko vieno žingsnelio iššūkiui įveikti.

 

 

  Sausio 12 dieną  dalyvavome ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo  projekto „Sveikatiada“ paskelbtame konkurse „Užsiimk joga su Sveikatiada!“ ir suorganizavome Jogos užsiėmimus. Į užsiėmimus pakvietėme įstaigos „Saulučių“, „Pūkuotukų“, „Drambliukų“ grupių ugdytinius. Su vaikais išsiaiškinome: kas yra Joga? Kaip Joga – gerina  žmogaus laikyseną, lankstumą, judesio koordinaciją? Supratome, kad Jogos pratimai gerina žmogaus kraujotaką bei medžiagų apykaita, stiprina raumenis. Užsiimant joga, lavėja ne tik kūnas, bet pradeda keistis žmogaus mąstymas.


Užsiėmimus pradėjome atlikdami apšilimo pratimus. Vėliau dalyviai atidžiai stebėjo užsiėmimo organizatorių demonstruojamus pratimus ir stengėsi kuo tiksliau juos atlikti. Animuoto filmuko medžiaga suteikė šiam užsiėmimui žaismingumo. Staiga, visi vaikai, virto drugeliais! Turėjome gerą laiką kartu!

 

 

Gyvenk tvariau su „Sveikatiada“ (Idėjų paketas)

Veiklos planas 2022-2023 m. m. (atsisiųsti)

Projekto veiklų aprašymai 2022-2023 m. m. (atsisiųsti)

 

 

Visus didelius ir mažus kviečiame dalyvauti startuojančiame konkurse – „Mano mėgstamiausias užkandis!". Išbandykite savo jėgas naujame konkurse ir parodykite, kokius sveikatai palankius užkandžius verta valgyti užkandžių fiestoje! :)

Kaip smagu įsitraukti į užkandžių fiestą jums parodys Vilniaus lopšelio-darželio "Pilaitukas" bendruomenė, būtent jie tapo šio konkurso ambasadoriais ir pirmieji išbandė konkurso veiklas - sportavo su "Arimex" PISTACIJA, gamino bananų ir riešutų sviesto užkandį. Pažiūrėkite, kaip jiems sekėsi!

 

 

„Saulučių“ grupė