Panevėžio miesto savivaldybė www.panevezys.lt
Panevėžio miesto švietimo skyrius 
www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/svietimas-237.html
Panevėžio pedagogų švietimo centras www.ppsc.lt
Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba 
www.panevezioppt.lm.lt
Pažinkime vaikystę www.ikimokyklinis.lt 
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija 
www.szelmeneliai.lt 
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2= 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411986&p_query=&p_tr2=2  
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20rekomendacij%C5%B3%20vie%C5%A1inimui.pdf

 

 

 

 

  Klausimus, pageidavimus, prašymus, pasiūlymus galite rašyti ir siųsti el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Futboliuko varžybos drauge su tėveliais

Svečiuose pas stiklo menininką Mark Ekstrand

Priešmokyklinukai svečiavosi Panevėžio Žemynos progimnazijoje

Kovo 11-ąjai paminėti vyko spalvotieji „Chorų karai“

Kovo  10-oji 40-ties paukščių sugrįžimo diena. Pasitikome ir mes grįžtančius sparnuočius.

Draugiškos futboliuko varžybos su Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų auklėtiniais

Draugiškos  futboliuko varžybos su Skaistakalnio pagrindinės  mokyklos pirmokais

Žiemos sporto šventė

Užgavėnių linksmybės

Kuriame estetišką, šiuolaikišką grupių aplinką, keturiose grupėse pakeisti vaikiški baldai

Mūsų išvykos

Sveikatingumo renginiai

Lopšelį-darželį sveikino ugdytiniai su tėveliais

 

Vasario 16-osios šventė

 

Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašo pakeitimas (atsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto vaikų priėmimo į Panevėžio miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino metu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Vaikų registracijos į Panevėžio m. savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes naudotojo vadovas (parsisiųsti dokumentą)

Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ darbo 2020 vasaros metu organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupesugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-424, pakeitimo (atsisiųsti dokumentą)

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas
(parsisiųsti dokumentą)

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo pakeitimas 
(parsisiųsti dokumentą)

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo papildymas (parsisiųsti dokumentą)

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Lopšelyje-darželyje veikia dvi specialiųjų poreikių grupės skirtos vaikams turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų. Įstaigos vaikams gerai jaustis padeda padeda šie specialistai: 
vaikų maitinimosi ir higienos specialistai, 
logopedai, 
psichologas,
specialusis pedagogas 
judesio korekcijos pedagogas, 
meninio ugdymo pedagogai.

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

Lopšelyje-darželyje veikia šie būreliai:
krepšinio pagrindų, 
ritminių šokių.


 

 

  Darbo užmokestis 2018 m. 

Finasinė atskaitomybė už 2018 metus
Aiškinamasis raštas (atsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (atsisiųti dokumentą)
Grynojo turto pokyčio ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

 

Finansinė atskaitomybė už 2017 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Finansinė atskaitomybė už 2016 metus
Aiškinamasis raštas (parsisiųsti dokumentą)
Finansinės būklės ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Pinigų srautų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)
Veiklos rezultatų ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų taisyklės (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (parsisiųsti dokumentą)

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriai (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų komisija (parsisiųsti dokumentą)

Sudarytų sutarčių su maisto tiekėjais sąrašas (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2019 m. (atsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2017 m. (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų planas 2016 m. (parsisiųsti dokumentą)

Lantelė apie pradedamus pirkimus 2017 m. (parsiiųsti dokumentą)

Lentelė apie pradedamus pirkimus 2016 m. (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2018 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2017 m. (Atn 3 forma)

Viešųjų pirkimų At-6 ataskaitos 2017 m. (parsisiųsti dokumentą)

Viešųjų pirkimų At-6 ataskaitos 2016 m. (parsisiųsti dokumentą)

 

 

 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu kjoronaviruso (COVID-19) metu (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti dokumentą)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (atsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Etikos kodeksas (parsisiųsti dokumentą)

Vaiko gerovės komisijos sudarymom ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Krizių valdymos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
(atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2019 m. veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2017-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2018 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2017 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2016 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Vadovo metinės užduotys 2018 m. (atsisiųsti dokumentą)

 

 

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt
  •  Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  (parsisiųsti dokumentą)
  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (parsisiųsti dokumentą)