Ugdymosi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsiais programas, sąrašo tvirtinimas (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu koronaviruso (COVID-19) metu (atsisiųsti dokumentą)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti dokumentą)

Lopšelio-darželio nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Ikimokyklinio ugdymo(si) progrma (atsisiųsti dokumentą)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (parsisiųsti dokumentą)

Etikos kodeksas (parsisiųsti dokumentą)

Vaiko gerovės komisijos sudarymom ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųti dokumentą)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Krizių valdymos tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą)

Rekomendacijos mokykloms dėl  smurto artomoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
(atsisiųsti dokumentą)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (parsisiųsti dokumentą)

2021 m. veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2019 m. veiklos planas (atsisiųsti dokumentą)

2020-2022 Strateginis planas (atsisiųsti dokumentą)

2017-2019 Strateginis planas (parsisiųsti dokumentą)

2020 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2018 m. veiklos ataskaita (atsisiųsti dokumentą)

2017 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

2016 m. veiklos ataskaita (parsisiųsti dokumentą)

Vadovo metinės užduotys 2018 m. (atsisiųsti dokumentą)

 

 

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt
 •  Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  (parsisiųsti dokumentą)
 • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (parsisiųsti dokumentą)

  Pirmininkė:

 • Lilija Ražanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

  Nariai:

 • Rasa Ožalinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialiosiuos paskirties grupėje;
 • Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Giedrė Diponienė, tėvų atsovas;
 • Vaida Graičiūnienė, tėvų atsovas;
 • Modetas Petrulionis, tėvų atsovas;
 • Lina  Budreikaitė, Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės atstovas.

  

 

 

 

 

 

  Direktorė

  Jurgita Ožekauskienė

  II vadybinė kvalifikacinė kategorija

  Gyvenimo aprašymas (parsisiųsti dokumentą)

  (8 45) 433 085

  Darbo laikas 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

 

  I korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Loreta Asačiovienė

  III vadybinė kvalifikacinė kategorija  

  (8 45) 433 085 

  Darbo laikas 8.00 - 13.00, 13.45 - 16.45 

 

  II korpuso direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Daiva Margelienė

  III vadybinė kvalifikacinė kategorija

  (8 45) 431 800, 8 68 041 044

  Darbo laikas 7.12 - 12.12, 13.30 - 16.30 

 

  Vyr. buhalterė

  Vida Vaičekonienė

  (8 45) 433 085

  Darbo laikas 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

 

  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

  Jūratė Markevičienė

  (8 45) 431 800

  Darbo laikas 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

 

 

 

 
 
 
 

VIZIJA

            Patraukli vaikui ir šeimai, ugdymo (si) standartus atitinkanti institucija, tenkinanti kiekvieno vaiko ugdymo (si) poreikius.

 

MISIJA

  ·           Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą 1-6 (7) metų amžiaus vaikams ir užtikrinti lygias galimybes vaikų socializacijai.

          Drauge su šeima ugdyti sveiką, kūrybišką, brandžią, šeimos lūkesčius atliepiančią asmenybę.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 ·           Vaiką gerbiame kaip asmenybę, pripažįstame jo individualumą, saviraiškos vertę,

teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.

·           Plėtojame demokratiškus santykius tarp visų ugdymo (si) proceso dalyvių.

·           Siekiame vaikų fizinio, psichinio, socialinio ugdymo bei šeimos ir darželio bendradarbiavimo darnos.

 

 Lopšelis-darželis „Draugystė“ įsteigtas 2013 m. rugsėjo 2 d., Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos 2013 metų balandžio 23 d. sprendimu Nr.1-129
 „Dėl  Panevėžio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Panevėžio lopšelio-darželio ,,Ramunė“ reorganizavimo“ sujungus dvi įstaigas:
lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ ir lopšelį-darželį „Ramunė“ į naujai steigiamą lopšelį-darželį „Draugystė“.
Veikia 18 grupių: 6 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus, 1 specialiosios paskirties ikimokyklinio amžiaus ir 
 1 specialiosios paskirties priešmokyklinio amžiaus vaikams. Esant poreikiui įstaigoje veiks rusakalbių grupė.
 Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa“ (2005 m.),
lopšelio-darželio „Draugystė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Žingsnelis po žingsnelio“ (2013 m.).
Įgyvendinamas tarptautinis  ugdymo projektas „Gera pradžia“.

 

Mieli, Tėveliai!

„Draugystė“ - tai unikali vieta jūsų vaikui augti ir tobulėti, nes dirbdami su specialistų komanda, patyrusiais pedagogais, sukūrėme individualią, šiuolaikines edukologijos tendencijas atitinkančią ugdymo programą. Vaikai geriausiai visko išmoksta tuomet, kai jie jaučiasi fiziškai ir psichologiškai saugūs, kai jiems smagu ir įdomu būti kartu su kitais, kai su aplinka vaikai susipažįsta savarankiškai. Vadovaudamiesi šiomis idėjomis mes siekiame kurti draugišką vaikui aplinką. Todėl šiandien drąsiai galime teigti, kad lopšelis-darželis „Draugystė“ - vieta, kurioje vaikus gaubia namų šiluma, kur jiems gera augti bei mokytis.

„Draugystė“ paslaugas teikia Kompleksinės pagalbos kabinetas, skirtas įstaigą lankantiems vaikams,
jų šeimos nariams, taip pat mažylius auginančiai  mikrorajono bendruomenei.
Vaikučiams pagalbą teikia logopedai, judesio korekcijos pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas, meninio ugdymo pedagogai.
Lopšelyje-darželyje veikia aštuoniolika grupių, iš jų dvi specialiosios paskirties grupės, kurias lanko vaikai turintys kalbos ir komunikacijų sutrikimų. Mūsų mažieji dalyvauja respublikiniame futbolo asociacijos judėjime „Futboliukas“,
krepšinio treneriai praveda krepšinio užsiėmimus, mergaitės turi galimybę šokti šiuolaikinius šokius.
Vyksta įvairūs projektai, kurie inicijuoja vaikai, tėvai ir pedagogai.

Didžiausias Lietuvos lopšelis-darželis „Draugystė“ visuomet laukia norinčių prisijungi prie mūsų draugiškos bei kūrybingos bendruomenės. Galime didžiuotis, jog būtent pas mus susirenka profesionalūs pedagogai, specialistai, gabiausi vaikučiai bei laimingi jų tėveliai. Visi kartu, mes kuriame harmoningą aplinką, kur saugu, įdomu, smagu bei visada norisi sugrįžti.

Lopšelis – darželis dirba nuo 7.30 iki 18.15 (darbo dienos trukmė – 10.8 val.)

Administracijos darbo laikas I - IV 8.00 - 17.00 (pietų pertrauka - 12.00-12.30)
V 8.00 - 15.45 (pietų pertrauka - 12.00-12.30)

Dieną pradedame žaidimais, mankšta. Vaikai maitinasi grupėse. Maitinimai vyksta 3 kartus dienoje. Ugdomoji veikla prasideda po pusryčių - 9.30 val. Du kartus dienoje vyksta pasivaikščiojimai lauke. Pavalgę pietus vaikai eina pietų miego. Mokinių atostogos suteikiamos pagal ŠMM nustatytą grafiką.

Atsiradus poreikiui įstaigoje numatoma budinti grupė, su prailgintu darbo laiku.