Spalio 2-6 dienomis kviečia tradicinis

 „Rudens vėrinys“

2 d.     Renginys „Ant kojytės kepurytė “.

3 d. STEAM rytmetys „Rudens vėrinys“ (veriam vėrinukus, karolius, atliekam  STEAM veiklas rudens tema).

4 d. Pasaulinė gyvūnų diena. (Lauko klasėje iš gamtinės medžiagos dėliojame gyvūnus). Koncertas „Trys draugai“.

5 d. „Mokytojui…“   Ant stendo tėvai, mokytojai  rašo palinkėjimus, lūkesčius, mintis mokytojui).

6 d. „Rudens piknikas“.

 

Kviečiame respublikos pedagogus  dalyvauti virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Stilingas ruduo“ ir sukurti savitą netradicinį rudeninį rūbą, papuošalą ar aksesuarą.
                                                      PATVIRTINTA
                                                                                               Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“
                                                                                       direktoriaus 2023 m. rugsėjo  27  d.
                                                          įsakymu Nr. V-66

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DRAUGYSTĖ“

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

PEDAGOGŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS

„STILINGAS RUDUO“ NUOSTATAI

 

Uti ti ti šalta, skundžiasi ruduo:
Kas pasiūs man paltą?
Kas kepurę duos?
Kojos jau sušlapo,
Permerkė lietus
Kas iš klevo lapo
Man pasiūs batus?

(Justinas Marcinkevičius)

 

Kiekvienais metais dailininkas Ruduo, pasiėmęs įvairiaspalvių dažų paletę, tapo rudeninius paveikslus. Papuošia medžius, krūmus, gėles neįtikėtinomis spalvomis.
Tarsi garsus dizaineris parenka kiekvienam rudeninį stilių ir spalvą, suteikiančią išskirtinumą. Kviečiame visos šalies pedagogus dalyvauti parodoje ir sukurti stilingą rudeninį aksesuarą, apavą ar net rūbą.

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų virtualios kūrybinių darbų parodos „Stilingas ruduo“ (toliau-Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius,
dalyvius, organizavimo tvarką,parodos vietą, laiką, reikalavimus darbams ir baigiamąsias nuostatas.

2. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ pedagogų „Meninės raiškos“ kūrybinė darbo grupė.

II PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. TIKSLAS – sukurti netradicinius rudeninius aksesuarus, drabužius, papuošalus.

4.UŽDAVINIAI:

- Išbandyti tradicines ir netradicines meninės raiškos priemones, panaudotibuitines atliekas, gamtinę medžiagą,įgyvendinant savo sumanymus.

- Skatinti pedagogų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines idėjas.

- Prikelti antram gyvenimui nenaudojamus, nebereikalingus daiktus ir suteikti jiems antrą šansą.

- Skleisti gamtosaugines idėjas šalies pedagogų bendruomenėje.

III DALYVIAI

5. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogai.

IV VIETA IR LAIKAS

6. Paroda organizuojama Panevėžio lopšelyje-darželyje „Draugystė” II korpuse, adresas Žemaičių g.18, Panevėžys.

7. Kūrybinių darbų nuotraukos bus eksponuojamos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt. ir vidaus erdvėse.

8. Paroda vyks 2023 metų spalio 23 – 27 dienomis.

V PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Respublikos pedagogai kuria rudeninius aksesuarus, drabužius, avalynę. Priemones dalyviai pasirenka savarankiškai.
Pagamintų darbų nuotraukos arba nuotraukų koliažai talpinami į sukurtą virtualią Facebook grupę STILINGAS RUDUO (https://fb.me/g/p_hZoJZdFWmrsbad5U/id39yGeu)
nuo 2023 metų spalio 16 d. iki 2023 spalio 22 d. Būtina nurodyti pedagogo vardą, pavardę, ugdymo įstaigą.

10. Parodos dalyviai, įkeldami  kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu, talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant iniciatyvą.

VI REIKALAVIMAI DARBAMS

11. Kūrybiniai darbai kuriami iš gamtinės medžiagos, buitinių atliekų, antrinių žaliavų ir medžiagų.

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Dalyviams, pateikusiems darbus,  padėkos raštai ir pažymos bus patalpinti į uždarą Facebook grupę STILINGAS RUDUO.

13. Dalyviai, atsiųsdami foto nuotraukas, patvirtina, kad yra jų autoriai, sutinka su jų viešu publikavimu.

14. Už dalyvių sutikimą viešinti nuotraukas, viešoje internetinėje erdvėje atsako nuotraukų siuntėjas.

15. Konsultacija ir papildoma informacija teikiama tel. +370 635 72 950

 

Atsakingi asmenys:

Mokytoja-metodininkė Genė Žukauskienė

Mokytoja Erika Ukinskienė.

 

 

Didžiuojamės bendruomenės pasiekimais ir įvertinimu.
    Už ypatingą dėmesį gamtosauginei veiklai,  įstaigai skirtas Gamtosauginių mokyklų programos (GMP) apdovanojimas – 6-a Žalioji  vėliava ir sertifikatas.
AČIŪ VISAI BENDRUOMENEI UŽ GAMTOSAUGINĘ VEIKLĄ.
                               Gamtosauginio komiteto pirmininkė Daiva Margelienė
 

                                                                                    

Tęstinis respublikinis kūrybinis projektas „Robotukas Ūkas ir vandens gyventojai“ – pratybų knygelės III dalis.

PRATYBŲ KNYGELĖS    

I dalis - parengta pratybų knygelė ,,Pažink mišką" 2020 metai (atsisiųsti).
II dalis - parengta pratybų knygelė ,,Robotukas Ūkas pievelėje" 2021 metai (atsisiųsti).
 
 

Gamtosauginis veiklos planas 2022-2023 m. m. (atsisiųsti)                             

     

GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Girdime labai dažnai
Žemė mūs visų namai,
Esam Žemės mes vaikai,
Rūpinkis ja nuoširdžiai.

Mažink atliekas, rūšiuok
Dviračiu dažniau važiuok ,
Žvėris, paukštelius globok
Vandenį tausok.

Gėlę, medį pasodink
Prižiūrėk ir užaugink .
Būki sveikas ir švarus
Šito mokyk ir draugus.
Žemė mūs visų namai,
Tu ją saugot P R I V A L A I

 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Daiva Margelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komiteto pirmininkė – organizuoja gamtosauginio komiteto veiklą;
Jurgita Ožekauskienė, direktorė, narė – atsakinga už informacijos sklaidą;
Eglė Adomaitienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Loreta Jankūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už atsakinga už GMP integravimą į ugdymo procesą;
Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą i gamtosauginę veiklą, ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą;
Snieguolė Rubienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už „Sveikatiados“ projekto įgyvendinimą įstaigoje;
Valda Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė – atsakinga už ekologinį bendruomenės švietimą ir informavimą, renginių organizavimą;
Jurgita Ablėnė, Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė, socialinis partneris, narė;
Justina Kairienė, tėvų atstovas, narė – atsakinga už tėvų įtraukimą į gamtosauginę veiklą;
Jūratė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė – atsakinga už atliekų rūšiavimą;
Rima Stankūnienė, valytoja, narė – atsakinga už aplinkos tvarkymą.

 

Nuo 2016 m. spalio mėnesio mūsų įstaiga vykdo Aplinkosauginio švietimo fondo TARPTAUTINĘ GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ
Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE – Foundation for Enviromental) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.
Pagrindinis Fondo tikslas– aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas
Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos, Miškų pažinimo, Jaunųjų aplinkosaugos reporterių, Žaliojo rakto, Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programaorientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

Iš viso yra septyni Gamtosauginės mokyklos programos žingsneliai, kuriuos turėtų įgyvendinti mokykla, dalyvaujanti Gamtosauginių mokyklų programoje:

1. Įkurti mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. Atlikti gamtosauginė auditą mokykloje;

3. Parengti ir įgyvendinti veiksmų planą;

4. Atlikti veiklos įvertinimą;

5. Integruotigamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukti mokyklos bendruomenę;

7. Sukurti gamtosauginį kodeksą

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Margelienė