Panevėžio miesto savivaldybė www.panevezys.lt
Panevėžio miesto švietimo skyrius 
www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/svietimas-237.html
Panevėžio pedagogų švietimo centras www.ppsc.lt
Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba 
www.panevezioppt.lm.lt
Pažinkime vaikystę www.ikimokyklinis.lt 
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija 
www.szelmeneliai.lt 
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2= 
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411986&p_query=&p_tr2=2  
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20rekomendacij%C5%B3%20vie%C5%A1inimui.pdf