musu darzelis prisijungimas
musu darzelis prisijungimas

Nuorodos

Panevėžio miesto savivaldybė www.panevezys.lt

Panevėžio miesto švietimo skyrius www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/svietimas-237.html

Panevėžio pedagogų švietimo centras www.ppsc.lt

Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba www.panevezioppt.lm.lt

Pažinkime vaikystę www.ikimokyklinis.lt

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija www.szelmeneliai.lt

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371081&p_query=&p_tr2=

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411986&p_query=&p_tr2=2

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20rekomendacij%C5%B3%20vie%C5%A1inimui.pdf

Visos teisės saugomos © 2024m. Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram