• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt
  •  Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  (parsisiųsti dokumentą)
  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (parsisiųsti dokumentą)