Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus
2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-50 (atsisiųsti).

Formos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-23:

1. Rekomenduojama duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma (priedas Nr.1).

2. Konfidencialumo įsipareigojimo forma darbuotojams (priedas Nr.2).

3. Informacija apie duomenų tvarkymą (ugdytiniams ir jų atstovams) (priedas Nr. 3).

4. Informacija apie duomenų tvarkymą (darbuotojams) (priedas Nr. 4).

5. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomės ir visuomenės informavimo apiue įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 5).

6. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis (priedas Nr. 6).

7. Informacija apie duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) (priedas Nr.7).

8. Informacija apie duomenų tvarkymą (praktikantams) (priedas Nr.8).

9. Informacija apie duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) (priedas Nr. 9).

10. KInformacija apie duomenų tvarkymą (turto nuomininkams (priedas Nr. 10).

11. Ugdytinio sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 11).
 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio
7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Duomenų sauga“
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 61206177
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.