Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus
2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-50 (atsisiųsti).

Formos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-154:

1. Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma (priedas Nr.1) (atsisiųsti).

2. Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma (priedas Nr.2) (atsisiųsti).

3. Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 3) (atsisiųsti).

4. Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 4) (atsisiųsti).

5. Konfidencialumo įsipareigojimo forma darbuotojams (priedas Nr. 5) (atsisiųsti).

6. Sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 6) (atsisiųsti).

7. Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.7) (atsisiųsti).

8. Darbuotojų informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.8) (atsisiųsti).

9. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 9) (atsisiųsti).

10. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis (priedas Nr. 10) (atsisiųsti).
 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio
7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Duomenų sauga“
Jūratė Ramanauskaitė
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 61206177
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.